Κατασκευή Υποστέγου Συντήρησης Τριών Αεροσκαφών Generic και Περιμετρικών Συνεργείων, Αεροδρόμιο Καστελλίου, Κρήτη *

Εγκαταστάσεις Καυσίμων Αεροδρόμια Ελευσίνας και Καστελλίου Κρήτης*

Αεροδρόμιο Τατοΐου Κτίρια επιφανείας 15000m2 (Βόρειο τμήμα του συγκροτήματος Σμηναρχίας Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΣΜΑΕΚ), συγκρότημα Διοικητηρίων Σχολής Ικάρων (ΣΙ) και Σμηναρχίας Ικάρων (ΣΜΙΚ) επιφανείας 3300 m2.*

Μελέτη συνεργείου AVIONICS στη Λάρισα, Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου του κτιρίου του Αεροδρομίου Λάρισας*

Υπόστεγα Αεροσκαφών και Περιμετρικά συνεργεία για υποδοχή Αεροσκαφών KC-135, Λάρισα 110 Π.Μ. Καλαμάτα 120 ΠΕΑ, Ελευσίνα 112 Π.Μ *

Έργο ΝΑΤΟ Προστατευμένο Κτίριο επιφανείας 11000m2, Λάρισα *

(Σύμβουλος ΥΠΕΠΑ με αυξημένες αρμοδιότητες επί των μελετών και της κατασκευής).

Εγκατάσταση αποκεντρωμένων Υ/Σ συνολικής ισχύος 10 MW – καλώδια διασυνδέσεως

* Ποσοστό Συμμετοχής : 30%, ** Ποσοστό Συμμετοχής : 50%, *** Ποσοστό Συμμετοχής : 70%