Η «ΔΕΚΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» είναι μια εταιρία με μεγάλη εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, εκπόνηση μελετών και επίβλεψη κατασκευής Έργων. Η εταιρία διαθέτει πτυχίο Ε΄ Τάξης στην Κατηγορία 09 (Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές), Γ΄ Τάξης στην Κατηγορία 14 (Ενεργειακές Μελέτες) και Α΄ Τάξης στην Κατηγορία 05 (Μελέτες Οργανώσεως και Επιχειρησιακής Έρευνας)