ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η «ΔΕΚΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ A.Ε.» είναι μια εταιρία με μεγάλη εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, εκπόνηση μελετών και επίβλεψη κατασκευής Έργων. Η εταιρία διαθέτει πτυχίο Ε΄ Τάξης στην Κατηγορία 09 (Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές), Γ΄ Τάξης στην Κατηγορία 14 (Ενεργειακές Μελέτες) και Α΄ Τάξης στην Κατηγορία 05 (Μελέτες Οργανώσεως και Επιχειρησιακής Έρευνας), γεγονός που επιτρέπει τη διεκδίκηση και ανάληψη μεγάλων και σύνθετων έργων τόσο του Ιδιωτικού όσο και του Δημόσιου τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στόχος : η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και η εκπόνηση μελετών σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη :

 • Πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
 • Green Building Endorser – European Commission
 • Motor Challenge Endorser

Η Δέκτης Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. προήλθε από μετατροπή της Δέκτης Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Π.Ε., η οποία είναι φυσική συνέχεια της Φάσμα Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Π.Ε. και στελεχώνεται από έμπειρους μηχανικούς με άρτια επιστημονική κατάρτιση, οι οποίοι ενθαρρύνονται στη συνεχή επιμόρφωση προκειμένου να μπορούν να ανταποκρίνονται στις μονίμως αυξανόμενες απαιτήσεις της εκπόνησης μελετών. Όλοι οι μηχανικοί, εταίροι και συνεργάτες, είναι Ενεργειακοί Επιθεωρητές, πιστοποιημένοι από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ, τρία μέλη γραφείου μας συμμετείχαν στις ομάδες εργασίας του ΤΕΕ για τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) και των τεχνικών οδηγιών που τον συνοδεύουν, ενώ, ο Ιωάννης Λαδόπουλος είναι πιστοποιημένος ως LEED AP Building Design + Construction (LEED AP BD+C) από το U.S. Green Building Council αλλά και ως Pearl Qualified Professional από το Urban Planning Council του Abu Dhabi, ενώ επίσης είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ΜΑ in Lighting Design – Architectural lighting and Design management.

Αντικείμενο εργασιών της Εταιρίας:

 • Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις (Μελέτη – Επίβλεψη)
 • Διοίκηση Έργων
  (Project Management)
 • Παραλαβή και Εκκίνηση Εγκαταστάσεων
  (Commissioning and start – up assistance)
 • Επιβλέψεις κατασκευής έργων
 • Ενεργειακές Μελέτες
  (Παραγωγή Ενέργειας, Εξοικονόμηση Ενέργειας, Εκμετάλλευση ΑΠΕ)
 • Περιβαλλοντικές Μελέτες
 • Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου

Η Εταιρία «ΔΕΚΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ A.Ε.» δραστηριοποιείται σε ένα ευρύτατο πεδίο έργων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής κατηγορίες:

 • Κτίρια Γραφείων, Εκπαιδευτικά Συγκροτήματα, Διοικητικά και Πολιτιστικά Κέντρα, Εμπορικά Κέντρα, Τράπεζες
 • Νοσοκομεία, Ξενοδοχεία, Οικισμοί
 • Εργοστάσια
 • Θερμοηλεκτρικοί και Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί
 • Σταθμοί Ελέγχου Αυτοκινήτων
 • Πολυώροφοι Χώροι Στάθμευσης, Συνεργεία, Εκθέσεις
 • Οδοποιία – Σήραγγες Αυτοκινητοδρόμων και Σιδηροδρόμων
 • Αθλητικά Συγκροτήματα
 • Αεροδρόμια
 • Έργα των Ενόπλων Δυνάμεων
 • Ιερές Μονές
 • Έργα προστασίας του Περιβάλλοντος
 • Δίκτυα υποδομής πόλεων (Υδραυλικά- Ηλεκτρικά κ.λ.π.)
 • Ειδικός φωτισμός και φωτισμός ανάδειξης κτιρίων

Επίσης δραστηριοποιείται στις εξής κατηγορίες έργων του Ενεργειακού Τομέα:

 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) (Ηλιακά, Μικρά Υδροηλεκτρικά, Αιολικά,
  Φωτοβολταϊκά, Βιομάζα κλπ)
 • Φυσικό Αέριο
 • Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (COGENERATION)
 • Εξοικονόμηση Ενέργειας
 • Υποκατάσταση Συμβατικών Μορφών Ενέργειας με Φυσικό Αέριο
 • Βιοκλιματικός και Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων
 • Συστήματα ελαχιστοποίησης κατανάλωσης ενέργειας

Η Εταιρία διαθέτει εμπειρία σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις, καθώς και εμπειρία για την παροχή όλων των υπηρεσιών για την επαφή, χρηματοδότηση και ολοκλήρωση έργων σε προγράμματα επιχορήγησης.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής προγράμματα:

 • Νέος Επενδυτικός Νόμος (3908/2011)
 • ΕΣΠΑ
  • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
 • Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
  • Επενδύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας, ΑΠΕ και Συμπαραγωγή
  • Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER+
  • Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ)
 • ALTENER
 • SAVE
 • Motor Challenge Programme
 • GREENLIGHT
 • GREEN BUILDING
 • JESSICA
 • MLEI

ΥΠΟΔΟΜΗ

Η Εταιρία διαθέτει υψηλού επιπέδου υλικοτεχνική υποδομή και εξοπλισμό για την επιτυχή, ολοκληρωμένη και ταχεία εκπόνηση μελετών και την τήρηση προδιαγραφών κατά την παροχή των υπηρεσιών διαχείρισης μελετών και έργων.

Η ΔΕΚΤΗΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί A.Ε. είναι οργανωμένη σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις, διαθέτοντας εξειδικευμένα τμήματα ανά είδος απασχόλησης, πλήρη μηχανοργάνωση για την παραγωγή των μελετών, χρησιμοποίηση Ελληνικών και Διεθνών προτύπων κατά περίπτωση καθώς και τεχνογνωσία των διαδικασιών για τον ποιοτικό έλεγχο, την ασφάλεια, την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας, την εύκολη συντήρηση των έργων κλπ.