slide1
slide2
slide3
slide4
slide5

Η «ΔΕΚΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ A.Ε.» διαθέτει πτυχίο Ε΄ Τάξης στην Κατηγορία 09 (Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές), Γ΄ Τάξης στην Κατηγορία 14 (Ενεργειακές Μελέτες), A΄ Tάξης στην Κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες) και Α΄ Τάξης στην Κατηγορία 05 (Μελέτες Οργανώσεως και Επιχειρησιακής Έρευνας), γεγονός που επιτρέπει τη διεκδίκηση και ανάληψη μεγάλων και σύνθετων έργων τόσο του Ιδιωτικού όσο και του Δημόσιου τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Υπηρεσίες - Έργα

 

Κτιριακά Έργα

Η «ΔΕΚΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» είναι μια εταιρία με μεγάλη εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, εκπόνηση μελετών και επίβλεψη κατασκευής Κτιριακών Έργων.

 

Εγκαταστάσεις Υποδομών

Η παροχή υψηλού επιπέδου συμβουλευτικών υπηρεσιών, η ανάληψη και επίβλεψη, κατά περίπτωση, έργων υποδομών αποτελεί τους κύριους στόχους μας.

 

Ενεργειακά Έργα

Η Εταιρία διαθέτει εμπειρία σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις, καθώς και εμπειρία για την παροχή όλων των υπηρεσιών για την επαφή, χρηματοδότηση και ολοκλήρωση έργων σε προγράμματα επιχορήγησης.

 

Διάφορα

Στόχος μας είναι η παροχή υψηλού επιπέδου συμβουλευτικών υπηρεσιών, η υπεύθυνη και συνεπής ανάληψη και επίβλεψη έργων.