Πολιτική Ποιότητας

Η Εταιρεία ΔΕΚΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε, με στρατηγικό προσανατολισμό την Ελλάδα αλλά και το Εξωτερικό, εγκατέστησε και εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας (ΣΠ) ως προς τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001: 2015 για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών και στόχων ποιότητας που έχει θέσει.

Οι βασικοί αντικειμενικοί σκοποί ποιότητας της Εταιρείας είναι:

  • Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας και η μείωση του κόστους των παρεχομένων υπηρεσιών στον πελάτη.
  • Η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ικανοποίησης των πελατών παρέχοντας υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις, ανάγκες-προσδοκίες τους.
  • Η εξασφάλιση της ικανοποίησης του προσωπικού όσον αφορά το περιβάλλον εργασίας και την διαρκή προαγωγή του επιπέδου κατάρτισής του.
  • Η εξασφάλιση της άριστης αξιοποίησης του εξοπλισμού και του λογισμικού της Εταιρείας.
  • Η εξασφάλιση της τήρησης των εφαρμοστέων απαιτήσεων που αφορούν την εταιρεία
  • Η διαφύλαξη Ιδιοκτησίας Πελάτη και Εξωτερικού Παρόχου

Η Διοίκηση δεσμεύεται για την αποτελεσματική εφαρμογή και συνεχή βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας και την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών ποιότητας, θέτοντας ετησίως στόχους ποιότητας και διαθέτοντας όλους τους απαραίτητους πόρους για την υλοποίησή τους.

Για την παρακολούθηση των διεργασιών της και τη μέτρηση των επιδόσεών της η Εταιρεία έχει καθορίσει κατάλληλους Δείκτες Ποιότητας, μέσω των οποίων ποσοτικοποιεί και μετρά τις επιδόσεις της. Η πορεία των δεικτών απεικονίζει το βαθμό υλοποίησης των στόχων ποιότητας και είναι δυνατόν να οδηγήσει σε τροποποιήσεις του Συστήματος Ποιότητας.
Η τήρηση του Συστήματος Ποιότητας είναι υποχρεωτική από όλους και για όλες τις δραστηριότητες της Εταιρείας συμπεριλαμβανομένων και των κάθε είδους συνεργατών.

 

Αθήνα, 16/10/2017
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Ιωάννης Λαδόπουλος