Πολιτική Διαχείρισης Περιβάλλοντος

Η εταιρεία «ΔΕΚΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.», η οποία δραστηριοποιείται σε Τεχνικές Μελέτες (Ηλεκτρομηχανολογικές ,Ενεργειακές) καθώς και σε Διοίκηση Έργων, με στρατηγικό προσανατολισμό την ανάπτυξη της στην Ελλάδα και το Εξωτερικό δεσμεύεται για την συνεχή βελτίωση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης, ακολουθώντας τις αρχές και τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 14001 : 2015. Ακολουθώντας μία πορεία βιώσιμης ανάπτυξης, επιδιώκει τη συνετή και ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τις αρνητικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον. Όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας μας ενεργούν στα πλαίσια της προστασίας του περιβάλλοντος μέσω της δέσμευσης τους για την συνεχή βελτίωση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης του Συστήματος, η Διοίκηση θέτει στόχους για το περιβάλλον, οι οποίοι ανασκοπούνται ετησίως ως προς το βαθμό υλοποίησης τους, εγκρίνονται νέοι ή τροποποιούνται παλαιότεροι ανάλογα με την απόδοση της εταιρείας και τις νέες συνθήκες στο χώρο δράσης της. Μέσω της παρούσας Περιβαλλοντικής Πολιτικής της «ΔΕΚΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.», δεσμευόμαστε για :
  • την συστηματική παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και καταλληλόλητας του συστήματος
  • την συστηματική παρακολούθηση και τήρηση των υποχρεώσεων συμμόρφωσης που αφορούν στο περιβάλλον και σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές πλευρές που αφορούν στην εταιρεία μας
  • τον συστηματικό εντοπισμό, αξιολόγηση και έλεγχο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών παρόχων και των ενδιαφερόμενων μερών
  • την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος από βλαπτική μεταβολή και υποβάθμιση που προκαλείται από τις λειτουργίες της εταιρείας μας
  • την ελαχιστοποίηση και ορθολογική διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων του και για την αύξηση των προς ανακύκλωση υλικών, έναντι αυτών που διατίθενται προς απόθεση
  • την προστασία του περιβάλλοντος συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης της ρύπανσης, τη βιώσιμη χρήση πόρων, τον περιορισμό της επίδρασης και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς και την προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων.
  • την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος και τη συνεχή βελτίωση του προκειμένου να βελτιώνεται η περιβαλλοντική επίδοση μας
  • την συνεχή επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού και ενθάρρυνση του για την ενεργό συμμετοχή του, σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο στον τομέα λειτουργίας του, προκειμένου να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι, να αποφευχθεί η ρύπανση του περιβάλλοντος, να διατηρηθούν οι φυσικοί πόροι και να εξασφαλισθεί η βελτίωση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
  • την προώθηση του ανοικτού διαλόγου και της ενημέρωσης των ενδιαφερομένων μερών σε πνεύμα ειλικρινούς και αμοιβαίου σεβασμού
  • την τεκμηριωμένη αναζήτηση αιτιών εμφάνισης προβλημάτων και αδυναμιών, ώστε να καθοριστούν και εφαρμοστούν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, με σκοπό την αποφυγή της επανεμφάνισής τους.
Η Διοίκηση της «ΔΕΚΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» σε συνεργασία με τα στελέχη του, εξασφαλίζει ότι οι τεκμηριωμένες Πληροφορίες του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, γνωστοποιούνται και είναι πλήρως κατανοητές από το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της, εφαρμόζονται και τηρούνται σε όλα τα επίπεδα της οργανωτικής δομής και σε όλες τις λειτουργίες της. Επιπροσθέτως ζητά από τους εξωτερικούς παρόχους, αλλά και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο μέρος να ενστερνίζονται τις αρχές της, καθοδηγώντας τους να λειτουργούν σύμφωνα με αυτές.