ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η εταιρεία «ΔΕΚΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.», η οποία δραστηριοποιείται σε Τεχνικές Μελέτες (Ηλεκτρομηχανολογικές ,Ενεργειακές) καθώς και σε Διοίκηση Έργων, με στρατηγικό προσανατολισμό την ανάπτυξη της στην Ελλάδα και το Εξωτερικό δεσμεύεται για την συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης, ακολουθώντας τις αρχές και τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 45001:2018.

Βασικό κίνητρο αποτελεί:

 • η αναζήτηση της βελτίωσης του εσωτερικού συστήματος λειτουργίας.
 • η δημιουργία ενός «καναλιού» εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας σε όλα τα επίπεδα, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των εργαζομένων και των ενδιαφερομένων μερών.
 • η εκπαίδευση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.
 • η διασφάλιση της προστασίας της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων της, των συνεργατών της, της τοπικής κοινωνίας και του κοινού και η πρόληψη ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών .

Στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης του Συστήματος, η Διοίκηση θέτει στόχους για την  υγεία και ασφάλεια στην εργασία, οι οποίοι ανασκοπούνται ετησίως ως προς το βαθμό υλοποίησης τους, εγκρίνονται νέοι ή τροποποιούνται παλαιότεροι ανάλογα με την απόδοση της εταιρείας και τις νέες συνθήκες στο χώρο δράσης της.

Η εταιρεία δεσμεύεται για :

 • την συστηματική παρακολούθηση, και εκπλήρωση των νομικών και άλλων απαιτήσεων που αφορούν στην Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία και την  άμεση διόρθωση τυχόν μη συμμορφώσεων.
 • τον συστηματικό εντοπισμό, αξιολόγηση, πρόληψη, έλεγχο και ελαχιστοποίηση των κινδύνων για την υγεία και ασφάλεια που προκύπτουν από τις δραστηριότητες της και τη μείωση της διακινδύνευσης,  συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών παρόχων και των ενδιαφερόμενων
 • την ενημέρωση και ενθάρρυνση του προσωπικού της για την ενεργό συμμετοχή του, σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, στην βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος στον τομέα δραστηριότητας του.
 • την διασφάλιση της συμμέτοχής και διαβούλευσης των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους.
 • την παροχή ασφαλών και υγιεινών συνθηκών εργασίας και την προστασία από τραυματισμούς και βλάβες υγείας.
 • την διασφάλιση της προστασίας της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων της, των συνεργατών της, της τοπικής κοινωνίας και του κοινού και την πρόληψη ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών
 • τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών εργασίας και του ίδιου του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, μέσω της ανάπτυξης της αξιολόγησης διαδικασιών και των σχετικών δεικτών, ώστε να βελτιώνεται η επίδοση για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία.
 • την προώθηση του ανοικτού διαλόγου και της ενημέρωσης των ενδιαφερομένων μερών σε πνεύμα ειλικρινούς και αμοιβαίου σεβασμού.

Συνέπεια των ανωτέρω είναι ότι η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται για την ενεργή συμμετοχή της στην εφαρμογή του Συστήματος και την παροχή πόρων σε κάθε επίπεδο (ανθρώπινων – υλικών – οικονομικών) που θα συμβάλλουν στην συνεχή βελτίωσή του.

Η εταιρεία ζητά από τους εξωτερικούς παρόχους,  αλλά και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο μέρος να ενστερνίζονται τις αρχές της, καθοδηγώντας τους να λειτουργούν σύμφωνα με αυτές.

 

 

Ο  Διευθύνων Σύμβουλος   01/09/2022